Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality ZŠ

Organizace školní výuky od 17. 5. 2021

14.05.2021
obrázek k článku: Organizace školní výuky od 17. 5. 2021

!!!!! ROTAČNÍ VÝUKA= každý SUDÝ TÝDEN
(poprvé od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021)
Základní škola Nová Bystřice
………………………………………………………………………………………….

Ve škole jsou: 1. A+B, 2. A+B, 3. A+B, 4., 5. A+B, 6. B, 7. B, 8. B, 9. B
Všechny třídy mají upravený začátek a konec vyučování.
Odpolední výuka se nekoná, sudé týdny pro uvedené třídy probíhá distanční výuka.

Žáci 6. A, 7. A, 8. A, 9. A – v sudý týden nechodí do školy = DISTANČNÍ VÝUKA POKRAČUJE.

Upozorňujeme na platný školní řád, pravidla hodnocení, povinnost účastnit se distanční výuky.
Naše škola je vázána nařízeními MŠMT: větrání; desinfekce; mytí rukou, nošení zdravotnické obličejové masky splňující standardy MO MZd (jednorázové chirurgické roušky). Žáci mají dvě vlastní vyhovující masky ve škole + sáček na ně.
Školu navštěvuje pouze zdravý žák. Může proběhnout namátkové měření teploty.
Rodiče a doprovod žáků ze školní družiny využívají zvonku u vchodových dveří školy.
Do školy si pro děti nikdo osobně nechodí. Zákonný zástupce (či jím pověřená osoba, která musí mít souhlas zákonného zástupce)doprovází žáka pouze v případě účasti při testování (zde je udělena výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy).

PŘÍCHOD DO ŠKOLY – RÁNO, PŘED ZAČÁTKEM VÝUKY
Žáci 1., 2., 3. tříd mohou využít otevřené školní družiny v kmenových třídách ráno od 6,00 do 8,00 hodin, odpoledne do 16:00 hodin.
Školní družina je ve kmenových třídách ve škole. Dohled zajišťují paní vychovatelky a další pedagogičtí zaměstnanci školy. Ostatní žáci 1. – 3. tříd přichází ke škole v přesně stanovenou dobu uvedenou níže, zde si je vyzvednou třídní učitelky. V šatně proběhne první desinfekce rukou. Poté odcházejí a proběhne testování pod dohledem třídní učitelky či jiného pověřeného pracovníka školy.

Do školy jdou žáci na vyzvání vyučujícího, který si pro danou třídu přichází:
V 7, 45 hodin: 1. A+B (pí Tesařová + pí Píchová)               + 6. B
V 7, 50 hodin: 2. A+B (pí Bendová + pí Švecová)               + 7. B
V 7, 55 hodin: 3. A+B (pí Vaňásková + pí Marušáková)     + 8. B
V 8, 00 hodin: 4.     (pí Mrázová)                                          + 9. B
V 8. 05 hodin: 5. A+B (pí Diwaldová + pí Dvořáková)   

VYUČOVÁNÍ
-
Povinné větrání po 30 minutách a 5 minut mezi hodinami – je možné si vzít do třídy ošacení
(ne boty). Doporučená venkovní výuka v maximální míře.
- Žáci budou i o přestávkách ve své kmenové třídě. Odchod pouze na WC.
- Žáci se učí dle platného rozvrhu.
- Ve škole nebude zvonit v klasických intervalech. Vzhledem k netradiční organizaci jednotlivých tříd nastavíme školu bez zvonění. Začátky a konce hodin si bude hlídat každý vyučující tak, aby pedagogický dohled na chodbách byl vždy zajištěn.
- Všichni zaměstnanci školy mají povinnost dodržovat přijatá hygienická opatření. Samotestování vyučujících v prezenční výuce probíhá hned po příchodu do zaměstnání. Výsledek testu je oznámen vedení školy.
- Náplň vyučovací jednotky, konkrétní hodiny (zvláště s ohledem na hodinu první – poslední)
 si stanoví vyučující v dané třídě.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

 • první stupeň jedenkrát týdně – v pondělí ráno nebo při prvním příchodu do školy v kmenových třídách;
 • druhý stupeň dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek ráno po příchodu do školy (ve školní jídelně před zahájením výuky);
 • u testování jsou přítomni pověření pracovníci školy;
 • u 1. – 3. tříd je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit);
 • testování probíhá v učebně za dodržení stanovených podmínek (větrání, místo k sezení, rozestupy 1,5 m, případná třetí osoba má nasazený respirátor FFP2);
 • testy SINGCLEAN, postup testování lze najít na webových stránkách školy pod záložkou COVID 19, zde je umístěno i instruktážní video; https://youtu.be/BmDnd140UH4
 •  vhodné děti psychicky připravit.
 • Nemusí se testovat žáci:
  -    Kteří prodělali COVID - 19 a jsou v 90 -ti denní ochranné lhůtě a předloží potvrzení.

-    Předloží negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb a není starší 48 hodin.

 

KONEC VÝUKY – PŘESUN DO ŠKOLNÍ JÍDELNY (STRAVOVÁNÍ), NEBO ODCHOD Z AREÁLU ŠKOLY

 • Konec výuky odpovídá vládním požadavkům.
 • Žáky dané třídy doprovází do šaten vyučující poslední hodiny v rozvrhu. Zde si je přebírá paní vychovatelka, opouští budovu školy a jdou do školní jídelny (žáci ze stejné třídy nemusí držet rozestupy, desinfikují si ruce, u stolu sedí dva žáci, roušku si sundá až při konzumaci jídla).
 • Žádáme rodiče, aby nevstupovali do prostoru školní jídelny a na své děti čekali před budovou.
 • V případě, že žák/žákyně dojíždí a úprava časů by mu způsobila dopravní komplikace, žádáme rodiče, aby kontaktovali třídní učitele. Vše vyřešíme individuální cestou po vzájemné domluvě.
 • Obědy jsou žákům na prezenční formě automaticky na daný týden přihlášeny. I žák na distanční formě vzdělávání má nárok na oběd, ale musí si ho včas přihlásit a odebírat do jídlonosičů.

 

UPRAVENÝ KONEC VÝUKY – CELÝ 1. STUPEŇ – UVEDENÝ ČAS JE ČASEM, KDY MUSÍ BÝT ŽÁCI VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. PRO PLYNULOU NÁSLEDNOST TŘÍD A CHOD ŠKOLNÍ JÍDELNY JE POTŘEBA ČASY ZÁSADNĚ DODRŽOVAT.

třída

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

1. A+B

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

2. A+B

11,35

11,35

11,35

11,35

11,35

3. A+B

12,30

12,30

12,30

11,45

11,45

4. ročník

12,40

12,40

11,55

11,55

12,40

5. A+B

12,20

12,00

12,20

12,20

12,20

 

Druhý stupeň – sudý týden:

Sudý

týden

2. ST.

PONDĚLÍ

ÚTE

ODPOLEDNÍ výuka NENÍ

STŘEDA

ČTVRTEK

ODPOLEDNÍ výuka NENÍ

PÁTEK

6. B

13.20

VYUUČJÍCÍ 6. HODINY KONČÍ DŘÍV

13.00

PO 5. HODINĚ S TŘÍDOU ZŮSTANE  VYUČUJÍCÍ
5. HODINY

13.30

VYUČUJÍCÍ Z 6. HODINY PRODLOUŽÍ HODINU O 5 MINUT

13. 30

 PRODLOUŽÍ O 5 MINUT ŠESTOU HODINU

13.30

PRODLOUŽÍ O 5 MINUT ŠESTOU HODINU

7. B

13.30

MÍRNĚ PŘETAHUJE VYUČUJÍCÍ Z 6. HODINY

12.50

VYUČUJÍCÍ Z 5. HODINY PRODLOUŽÍ HODINU O 20 MINUT

13.30

VYUČUJÍCÍ Z 6. HODINY PRODLOUŽÍ O 5 MIN.

12.40

VYUČUJÍCÍ 5. HODINY PRODLOUŽÍ DO 12.40

13.30

PRODLOUŽÍ VYUČUJÍCÍ 6. HODINY

8. B

13.30

VYUČUJÍCÍ 6. HODINY PRODLOUŽÍ

12.40

VYUČUJÍCÍ 5. HODINY PRODLOUŽÍ

12. 40

PO 5. HODINĚ S TŘÍDOU zůstane jeden z vyučujících 5. HODINY – CIZÍ JAZYKY

12.30

 

13.20

VYUČUJÍCÍ 6. HODINY KONČÍ DŘÍV

9. B

13. 40

VYUČUJÍCÍ 6. HODINY PRODLOUŽÍ

12.50

5. HOD PÍ. UČ. KOŘÍNKOVÁ PRODLOUŽÍ do 12.50

 

13.40

VYUČUJÍCÍ 6. HODINY TV PRODLOUŽÍ

12. 30

 

13. 40

VYUČUJÍCÍ Z 6. HODINY PRODLOUŽÍ

Uvedený čas je časem, kdy je daná třída ve školní jídelně na obědě. Dohled v jídelně nad danou třídou má vyučující, který třídu přivádí.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
 – Žáci 1. - 3. tříd jdou ráno hned do třídy, před školou nečekají. Zde probíhá testování pod dohledem vychovatele ŠD, či jiného pedagogického pracovníka.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ráno 6.00 – 8.00 hodin, odpoledne 11.30 – 16.00 hodin. Činnost ŠD bude probíhat v budově školy, za příznivého počasí v okolí školy nebo na zahradě ŠD. Žádáme rodiče, aby si své děti vyzvedávali ihned po obědě nebo až po 14.00 hod. Pro vyzvednutí dětí využívejte zvonek u skleněných dveří pod schody (vstup do šaten).
Ruší se homogenita oddělení a skupin.

pí Benešová, pí Evjaková, sl. Fišerová

Paní vychovatelky se mohou v průběhu týdne u jednotlivých tříd změnit.
 

Děkujeme za pochopení.
Přejeme všem pevné zdraví!

V Nové Bystřici 14. 5. 2021                                                                     za vedení školy Josefa Rykrová

 

Organizace školní výuky od 10. 5. 2021

06.05.2021
obrázek k článku: Organizace školní výuky od 10. 5. 2021

!!!!! ROTAČNÍ VÝUKA= každý lichý týden
(poprvé od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021)
Základní škola Nová Bystřice
………………………………………………………………………………………….

Ve škole jsou: 1. A, 2. A, 3. A, 5. A, 6. A, 7. A, 8. A, 9. A 
Všechny třídy mají upravený začátek a konec vyučování.
Odpolední výuka se nekoná, v sudých týdnech pro uvedené třídy probíhá distanční výuka.                                                                                        


Žáci 1. B, 2. B, 3. B, 4. tř., 5. B, 6. B, 7. B, 8. B, 9. B – v lichý týden nechodí do školy = DISTANČNÍ VÝUKA POKRAČUJE.

Upozorňujeme na platný školní řád, pravidla hodnocení, povinnost účastnit se distanční výuky.
Naše škola je vázána nařízeními MŠMT: homogenita = žáci se nemají střetávat, míchat; větrání; desinfekce; mytí rukou, nosit zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd (jednorázové chirurgické roušky). Žáci mají dvě vlastní vyhovující masky ve škole + sáček na ně.
Školu navštěvuje pouze zdravý žák. Může proběhnout namátkové měření teploty.
Rodiče a doprovod žáků ze školní družiny využívají zvonku u vchodových dveří školy.
Do školy si pro děti nikdo osobně nechodí. Zákonný zástupce (či jím pověřená osoba, která musí mít souhlas zákonného zástupce) doprovází žáka pouze v případě účasti při testování (zde je udělena výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy).

PŘÍCHOD DO ŠKOLY – RÁNO, PŘED ZAČÁTKEM VÝUKY
Žáci 1., 2., 3. tříd mohou využít otevřené školní družiny v kmenových třídách ráno od 6,00 do 8,00 hodin, odpoledne do 15,30 hodin.
Školní družina je ve kmenových třídách ve škole. Dohled zajišťují paní vychovatelky a další pedagogičtí zaměstnanci školy. Ostatní žáci 1. – 3. tříd přichází ke škole v přesně stanovenou dobu uvedenou níže, zde si je vyzvednou třídní učitelky. V šatně proběhne první desinfekce rukou. Poté odcházejí a ve stanovených dnech proběhne testování pod dohledem třídní učitelky či jiného pověřeného pracovníka školy. Aby byly dodrženy všechny podmínky testování, je vždy třída na 1. stupni rozdělena na polovinu (kmenová třída + paralelní třída).

Do školy jdou žáci na vyzvání vyučujícího, který si pro danou třídu přichází, žáky druhého stupně vyzvedává učitel, který vyučuje 1. hodinu v dané třídě:
V 7, 45 hodin: 1. A (pí Píchová + pí Benešová)                   + 6. A
V 7, 50 hodin: 2. A (pí Kadlecová + pí Švecová)                 + 7. A
V 7, 55 hodin: 3. A (pí Marušáková + pí Evjáková)             + 8. A
V 8. 00 hodin: 9. A
V 8. 05 hodin: 5. A (pí Dvořáková + pí Szucsová)   

VYUČOVÁNÍ
-
Povinné větrání po 30 minutách a 5 minut mezi hodinami – je možné si vzít do třídy ošacení
(ne boty). Doporučená venkovní výuka v maximální míře.
- Žáci budou i o přestávkách ve své kmenové třídě. Odchod pouze na WC.
- Žáci se učí dle platného rozvrhu. Hodiny TV – vycházky, zdravověda.
Hodiny HV – bez zpěvu, jiná náplň. Na hodinách cizích jazyků se v půlce hodiny vymění vyučující.
- Ve škole nebude zvonit v klasických intervalech. Vzhledem k netradiční organizaci jednotlivých tříd nastavíme školu bez zvonění. Začátky a konce hodin si bude hlídat každý vyučující tak, aby pedagogický dohled na chodbách byl vždy zajištěn.
- Všichni zaměstnanci školy mají povinnost dodržovat přijatá hygienická opatření. Samotestování vyučujících v prezenční výuce probíhá hned po příchodu do zaměstnání. Výsledek testu je oznámen vedení školy.
- Náplň vyučovací jednotky, konkrétní hodiny (zvláště s ohledem na hodinu první – poslední)
 si stanoví vyučující v dané třídě.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

 • první stupeň jedenkrát týdně – v pondělí ráno nebo při prvním příchodu do školy v kmenových třídách;
 • druhý stupeň dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek ráno po příchodu do školy (ve školní jídelně před zahájením výuky);
 • u testování jsou přítomni pověření pracovníci školy;
 • u 1. – 3. tříd je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit);
 • testování na 1. stupni probíhá v učebně za dodržení stanovených podmínek (větrání, místo k sezení, rozestupy 1,5 m, případná třetí osoba má nasazený respirátor FFP2);
 • testy SINGCLEAN, postup testování lze najít na webových stránkách školy pod záložkou COVID 19, zde je umístěno i instruktážní video;
 •  vhodné děti psychicky připravit.
 • Nemusí se testovat žáci:
  -    Kteří prodělali COVID - 19 a jsou v 90 -ti denní ochranné lhůtě a předloží potvrzení.

  -    Předloží negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb a není starší 48 hodin.

KONEC VÝUKY – PŘESUN DO ŠKOLNÍ JÍDELNY (STRAVOVÁNÍ), NEBO ODCHOD Z AREÁLU ŠKOLY

 • Konec výuky odpovídá vládním požadavkům.
 • Žáky dané třídy doprovází do šaten vyučující poslední hodiny v rozvrhu. Zde si žáky 1. stupně přebírá paní vychovatelka, opouští budovu školy a jdou do školní jídelny (žáci ze stejné třídy nemusí držet rozestupy, desinfikují si ruce, u stolu sedí dva žáci, roušku si sundá až při konzumaci jídla).
 • Žádáme rodiče, aby nevstupovali do prostoru školní jídelny a na své děti čekali před budovou.
 • V případě, že žák/žákyně dojíždí a úprava časů by mu způsobila dopravní komplikace, žádáme rodiče, aby kontaktovali třídní učitele. Vše vyřešíme individuální cestou po vzájemné domluvě.
 • Obědy jsou žákům na prezenční formě automaticky na daný týden přihlášeny. I žák na distanční formě vzdělávání má nárok na oběd, ale musí si ho včas přihlásit a odebírat do jídlonosičů.

 

UPRAVENÝ KONEC VÝUKY – CELÝ 1. STUPEŇ – UVEDENÝ ČAS JE ČASEM, KDY MUSÍ BÝT ŽÁCI VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. PRO PLYNULOU NÁSLEDNOST TŘÍD, HOMOGENITU A CHOD ŠKOLNÍ JÍDELNY JE POTŘEBA ČASY ZÁSADNĚ DODRŽOVAT.

třída

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

1. A

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

2. A

11,35

11,35

11,35

11,35

11,35

3. A

12,30

12,30

12,30

11,45

11,45

5. A

12,20

12,00

12,20

12,20

12,20

 

2. STUPEŇ – LICHÝ TÝDEN:

LICHÝ

týden

2. ST.

PONDĚLÍ

ÚTE

ODPOLEDNÍ výuka NENÍ

STŘEDA

ČTVRTEK

ODPOLEDNÍ výuka NENÍ

PÁTEK

6. A

13.00

VYUUČJÍCÍ 6. HODINY KONČÍ DŘÍV

13.30

PO 6. HODINĚ S TŘÍDOU ZŮSTANE  VYUČUJÍCÍ
6. HODINY

13.20

VYUČUJÍCÍ Z 6. HODINY KRÁTÍ HODINU O 5 MINUT

13. 30

PO 6. HODINĚ ŽÁCI PRODLUŽUJÍ O 5 MIN.

12.50

PRODLOUŽÍ O 20 MINUT PÁTOU HODINU

7. A

13.30

MÍRNĚ PŘETAHUJE VYUČUJÍCÍ Z 6. HODINY

13.20

VYUČUJÍCÍ Z 6. HODINY KRÁTÍ HODINU O 5 MINUT

13.30

MÍRNĚ PŘETAHUJE VYUČUJÍCÍ Z 6. HODINY

13.00

VYUČUJÍCÍ 5. HODINY PRODLOUŽÍ DO 13.00

13.40

PRODLOUŽÍ VYUČUJÍCÍ 6. HODINY

8. A

13.20

VYUČUJÍCÍ 6. HODINY KONČÍ DŘÍV

12.50

VYUČUJÍCÍ 5. HODINY PRODLOUŽÍ

12. 50

PO 5. HODINĚ S TŘÍDOU ZŮATANE JEDEN Z VYUČUJÍCÍCH 5. HODINY – CIZÍ JAZYKY

12.50

PO 5. HODINĚ PRODLOUŽÍ UČITELÉ TĚLESNÉ VÝCHOVY

13.20

VYUČUJÍCÍ 6. HODINY KONČÍ DŘÍV

9. A

13. 10

VYUČUJÍCÍ 6. HODINY KONČÍ DŘÍV

13.00

6. HOD PÍ. UČ. DRUGOVÁ – Vo-od 12.40 do 13.00

 

13.00

KONČÍ DŘÍV VYUČUJÍCÍ 6. HODINY TV

12. 40

PO 5. HODINĚ S TŘÍDOU ZŮSTANE jedna VYUČUJÍCÍ
Z 5. HODINY = CIZÍ JAZYKY

13. 30

VYUČUJÍCÍ Z 6. HODINY PRODLOUŽÍ HODINU O 5 MINUT


Uvedený čas je časem, kdy je daná třída ve školní jídelně na obědě. Dohled v jídelně nad danou třídou má vyučující, který třídu přivádí.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Žáci 1. - 3. tříd jdou ráno hned do třídy, před školou nečekají. Zde probíhá testování pod dohledem vychovatelky ŠD, či jiného pedagogického pracovníka.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Kmenové třídy v budově školy: 6,00 – 8,00 hodin + po ukončení výuky ve třídě do 15,30 hodin.

Paní vychovatelky se mohou v průběhu týdne u jednotlivých tříd změnit.
Homogenita dětí v družině a ve třídách však musí zůstat.
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Děkujeme za pochopení.
Přejeme všem pevné zdraví!

V Nové Bystřici 6. 5. 2021                                                                        za vedení školy Josefa Rykrová

 

Zrušení letního tábora 2021

02.04.2021
obrázek k článku: Zrušení letního tábora 2021

Oznámení táborníkům!

Vzhledem k nenádálým událostem se v letošním roce tábor "20 tisíc mil pod mořem" nekoná.

 

Mimořádné opatření

24.02.2021
obrázek k článku: Mimořádné opatření

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

— Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je ▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.

 


Děti v MŠ  - nemají tuto povinnost nošení, ale zaměstnanci v MŠ ano.

Povinnost nosit popisované ochranné prostředky dýchacích cest
(s danými technickými parametry) se vztahuje na děti i zaměstnance základní školy.


Není možné nosit nezdravotnické roušky (šité doma/látkové).

Celý dokument s rozepsanými informacemi a popisovanými výjimkami
najdete na webových stránkách školy - v sekci Covid 19,
dokumenty ke stažení.

 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

13.01.2021
obrázek k článku: ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Žádost o ošetřovné při péči o dítě

 • Zákonný zástupce – žadatel o ošetřovné -
  stáhne a vyplní tento tiskopis
  ze stránek:
  https://www.cssz.cz/

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 • Informace konzultována 13. 1. 2021, v 10.45 hodin, s pracovnicí ČSSZ (pí Frýbortová,vedoucí oddělení, oddělení nemocenského pojištění, tel. +420 384 359 313).
  S dotazy k tiskopisu se, prosím, obracejte na ČSSZ Jindřichův Hradec.
   
 • Škola tento tiskopis nebude vystavovat.
  Lékař (pediatr) vystavuje pouze běžné ošetřovné v případě zdravotních potíží dítěte.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě
                                     (staženo ze str.www.cssz)

za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část
Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Je připraven jako předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021. Obsahuje údaje jako původní žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení (formulář 89 628 5), přičemž umožňuje současně vykázat jednotlivé dny péče o dítě.

Tiskopis je číslovaný. Před samotným vyplněním žádosti je třeba vybrat, zda se jedná o novou žádost o ošetřovné (generuje se jedinečné číslo, které je třeba si poznamenat či nejlépe celou žádost uložit) nebo jde o žádost navazující na žádost z předchozího měsíce v případě, kdy uzavření zařízení pokračuje i do dalšího měsíce (potom se vyplňuje číslo předešlé žádosti).
Formulář se podává vždy za kalendářní měsíc, pokud v něm trvalo uzavření školského / dětského zařízení.

Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ, kontakty naleznete na webu ČSSZ).

 

Obědy pro žáky a učitele v době distanční výuky

05.01.2021
obrázek k článku: Obědy pro žáky a učitele v době distanční výuky

DISTANČNÍ VÝUKA A ŠKOLNÍ OBĚDY pro žáky i učitele

Vyučující a žáci, kteří vedou distanční výuku (i z domova) mají nárok na oběd ve školní jídelně.
Tento oběd si mohou brát pouze do vlastních jídlonosičů, není možné oběd konzumovat v prostředí jídelny (viz. manuál pro stravování v době covidových opatření).

Obědy se pro tuto skupinu do jídlonosičů vydávají v okénku jídelny v čase: 11.00 – 11. 30 hodin.
Pokud tento čas strávníkům na distanční výuce nevyhovuje, nabízí se tato řešení:

 • Přinést si jídlonosič do jídelny k výdejnímu okénku v ranních hodinách daného konkrétního dne (s čipem). Jídlonosič bude pracovnicemi jídelny naplněn a pak si ho může strávník vyzvednout i v jiný než stanovený čas, ale nejpozději do 13.00 hodin.

 

 • Přinést si jídlonosič do jídelny k výdejnímu okénku předchozí den (mít dvoje jídlonosiče). Jídlonosiče se budou vyměňovat ze dne na den. Uložený jídlonosič bude pracovnicemi jídelny naplněn a pak si ho může strávník vyzvednout i v jiný než stanovený čas, ale nejpozději do 13.00 hodin s tím, že tam ponechá jídlonosič na další den (s čipem).

 

S platností od 6. 1. 2021.

 

Odpovědi na nejčastější dotazy

22.09.2020
obrázek k článku: Odpovědi na nejčastější dotazy

Nejčastější dotaz zákonných zástupců:

???     JAKÝ BUDE POSTUP, KDYŽ SE TŘÍDA / ŠKOLA BUDE MUSET ZAVŘÍT A PREZENČNÍ VÝUKA NEBUDE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE PROBÍHAT ??????

Odpověď ředitelky školy Mgr. M. Hauserové:

DISTANČNÍ VÝUKA, VÝUKA NA DÁLKU, JE OD 1. 9. 2020 DLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA POVINNÁ PRO ŽÁKY I VYUČUJÍCÍ. Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice se plně řídí platnými přijatými vládními nařízeními a hygienickými normami (vydanými pro školská zařízení). Areál školy, školky a jídelny je veřejným prostorem, kde se opatření musí dodržovat a respektovat. Žáci, třída, nebo škola, vstupují do karantény na základě rozhodnutí krajské (regionální)hygieničky, nebo provoz školy může být uzavřen na základě vládního rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR. Některá opatření se vztahují jen k některým věkovým skupinám dětí a žáků.

Základní škola se snažila čerpat ze zkušeností z předchozího školního roku, aby vylepšila a zmodernizovala oblast distanční výuky.
Škola přijala takové kroky, kterými chce jednoznačně posílit komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči, ale také sjednotit výukové prostředí, nastavit jasná pravidla distanční výuky (včetně hodnocení), zavádět vlastní on-line vyučování, zkvalitnit počítačové vybavení školy a zapracovat na dovednostech v oblasti ICT. Důležitým bodem je práce v jednotném systému Bakaláři, přes který v případě uzavření škol získá žák – zákonní zástupci jasné pokyny. Žáci by se pak aktivně vzdělávali pod vedením svých učitelů ve zvoleném výukovém prostředí na dálku. Sledujte, prosím, webové stránky školy.

Příprava pro žáky a zákonné zástupce

Žáci a zákonní zástupci komunikují s učiteli v systému Bakaláři. Každý žák a rodič již vlastní vstupní parametry. V Bakalářích na webových stránkách školy najdete pokyny k úkolům a výuce na dálku.

Další jednotný krok ze strany školy pro event. distanční výuku (kdyby nastala……….)
Žáci budou vstupovat do svého účtu Google, všichni žáci obdrží v říjnu 2020 své přihlašovací údaje a heslo (budou mít všichni g-mailové adresy). G-mail bude žákům založen ve škole panem učitelem Koperdákem. Předání těchto adres, aby žáci měli přístup ke službám Google, zprostředkuje v 1. – 4. třídě třídní učitelka. Od 5. tříd proběhne předání v hodině informatiky.

Škola má neomezené uložiště, které umožňuje vytvářet kvalitní komunikační prostředí pro vyučování všech tříd, pro výukové setkávání (např. videokonference, on-line výuku ve skupinách, vkládání dokumentů, odkazů atd.).
Když taková situace nastane, určitě ji společně zvládneme.
Předpokladem je opravdu vzájemná spolupráce, ale také vlastní motivace dokázat něco nového a umět spolu efektivně komunikovat.

 

Důležitá informace

30.08.2020
obrázek k článku: Důležitá informace

Důležitá informace pro všechny!!!!!

Na webových stránkách základní školy a mateřské školy: www.zsnovabystrice.cz/ sekce COVID-19

jsou uveřejněny základní dokumenty,
kterými se školská zařízení,
tedy ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE řídí v rámci platných hygienických opatření

a přijatých mimořádných opatření, která se budou měnit dle aktuálního epidemiologického stavu daného regionu.

ŽÁDÁME VÁS, BUĎTE S NÁMI ODPOVĚDNÍ, ZDRAVÍ JE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, CO ČLOVĚK MÁ,
A PROTO JE POTŘEBA DODRŽOVAT PŘIJATÁ VLÁDNÍ OPATŘENÍ,
VÉST DĚTI A ŽÁKY K HYGIENICKÝM NÁVYKŮM, PŘEDCHÁZENÍ NEMOCÍ A UPĚVNŇOVÁNÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU.

Sledujte je s námi, komunikujme společně.
Řešení budeme hledat ve spolupráci s KHS České Budějovice, pod kterou naše škola spadá.

Žáci budou poučeni o dodržování hygienických opatření, bezpečnosti práce a přijatých opatřeních svými třídními učiteli.
Zákonní zástupci se více z této oblasti dozví od třídních učitelů svých dětí, která proběhne hned v září 2020.

Pokyny a informace budou vždy v systému Bakaláři, do kterého získáte přístup, a také na webových stránkách školy.

VĚŘÍME, ŽE SPOLEČNĚ VŠECHNO ZVLÁDNEME.

V příloze naleznete důležité upozornění!!!

 

Provoz školní družiny

25.08.2020
obrázek k článku: Provoz školní družiny

ŠKOLNÍ DRUŽINA ve školním roce 2020/2021

 Z důvodu budoucích stavebních úprav v budově základní školy je od 1. 9. 2020 školní družina dočasně přestěhována do prostor Rodinného centra Nová Bystřice.

ZÁPIS všech žáků DO ŠKOLNÍ DRUŽINY povedou vychovatelky školní družiny:
Úterý 1. 9. 2020 ve školní jídelně – od 7.30 hodin do 9.30 hodin.

Měsíční poplatek – 100,-Kč/ přihlášené dítě

Provoz ŠD zůstává beze změn a to:

Po – Pá     6.00 – 8.00            11.30 – 16.00

Od 2. 9. 2020 běžný provoz školní družiny.

Přihlášení žáci se budou ráno (od 6.00 hodin do 7.30 hodin) scházet ve třídě školní družiny v RC se svojí vychovatelkou, v jejím doprovodu v 7. 35 hodin opustí RC a přejdou do základní školy na výuku.
Vychovatelka si žáky vyzvedává po ukončeném vyučování u šaten v přízemí školy.
V organizaci přesunů do ZŠ, ŠJ a zpět dojde k některým změnám  (podrobnosti na webu školy – školní družina – provozní řád).

Vzhledem ke společně užívaným prostorám, bude školní družina v součinnosti s Rodinným centrem Nová Bystřice připravovat pro žáky nové aktivity.

Provoz školní družiny se řídí všemi hygienickými a dalšími přijatými opatřeními pro zajištění provozu školských zařízení.
Rodinné centrum není školským zařízením, pouze svou správou spadá v rámci reorganizace pod školu. Paní Drugová není zaměstnankyní školy v rámci MŠMT, tj. není vychovatelkou školní družiny, ale stala se od 1. 8. 2020 pedagogem volnočasových aktivit pro RC, se mzdovou agendou spadající pod zřizovatele školy tj. pod Město Nová Bystřice.

 

Rodinné centrum

24.08.2020
obrázek k článku: Rodinné centrum

RODINNÉ CENTRUM Nová Bystřice

Centrum volnočasových a dalších aktivit nejen pro děti a žáky, ale pro všechny věkové kategorie – centrum pro veřejnost

 

Od 1. 8. 2020  přešlo Rodinné centrum Nová Bystřice pod  správu Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice, kterou zřizuje Město Nová Bystřice.
O dosavadní prostory se bude dělit se školní družinou. Pro návštěvníky RC se nic nemění, nabídka všech aktivit zůstává. Navíc spolu s pravidelným programem bude každý měsíc RC nabízet i další jiné akce, ať už pro nejmenší děti s rodiči, žáky, ale i pro seniory a širší veřejnost. Přehled pravidelných činností rodinného centra najdete na webových stránkách školy (www.zsnovabystrice.cz).
 

Aktuální informace, nabídky různých činností aj. budou vždy uveřejněny na webu školy, ve zpravodajích, ale i na webu města.

Kontakt: Tereza Drugová  776688073

                email RCNB@centrum.cz

 

Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na Vás.