Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Seznam přijatých dětí…

 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice, Hradecká 390,  378 33 Nová Bystřice
tel. – ŘŠ : 388 288 132, - ZŘŠ : 388 288 131,  e-mail : zakladni.skola@novabystrice.cz
                                                                                                 www.zsnovabystrice.cz

Věc: : Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání

 PŘEHLED - PŘIJATÍ ŽÁCI DO BUDOUCÍCH 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022.

    Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 pís.e) a § 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. správní řád, rozhodla podle § 46 odst. 1 školského zákona na základě přihlášení dítěte zákonným zástupcem k zápisu k povinné školní docházce takto:

NA ZÁKLADĚ ŘÁDNÉHO (i mimořádného) ZÁPISU ZE DNE 28. DUBNA 2021
DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ BYSTŘICE
OD 1. ZÁŘÍ 2021 PŘIJATI K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTI:

Č.j.:

19/2021    21/2021    22/2021    23/2021    25/2021    26/2021        27/2021

29/2021    30/2021    31/2021    32/2021    33/2021    34/2021        36/2021

37/2021    38/2021    42/2021    43/2021    44/2021    45/2021        46/2021

47/2021    48/2021    49/2021    50/2021    51/2021           

 

Právo účastníka řízení podle § 67 a násl. správního řádu (seznámení s podklady rozhodnutí) bylo realizováno a potvrzeno podpisem zákonného zástupce při zápisu k povinné školní docházce
dne 28. dubna 2021. Odůvodnění se v souladu s § 68 odst. 4 správního řádu neuvádí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitelky Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice.

Právní účinnost :

Zákonný zástupce se vzdává práva na odvolání. Toto rozhodnutí nabývá právní účinnosti
28. 4. 2021.

Dne 7. 5. 2021                                                                           ředitelka školy Mgr. Josefa Rykrová