Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Nabídka volný míst…

Přijmeme: 

Rada města Nová Bystřice

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích                     

oznamuje vyhlášení konkursního řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice

Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:

 • stanovené v § 5 odst. zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
 • získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ustanovení § 7 a § 8
 • délka praxe ke dni podání přihlášky 4 roky,
 • znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • dobrý zdravotní stav,
 • předpokládaný nástup na pracovní místo 1. 8. 2021.

Podání přihlášky

Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 24. května 2021 (datum doručení prostřednictvím poštovní či jiné přepravy nebo osobně, případně prostřednictvím datové schránky) na adresu: Město Nová Bystřice, Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice. Obálku označte heslem „Konkurs“.  Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce. V případě dotazů se obracejte na tel. 384397066 – JUDr. Martin Havel.

Náležitosti přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil).

Přílohy přihlášky jsou:

 1. strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 2. výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie),
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (např. diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu a případně doklad o absolvování kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení),
 4. průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro výkon pracovního místa ředitele/ky, v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb. potvrzený posledním zaměstnavatelem. (Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenou pracovní smlouvou.),
 5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy (ne starší 3 měsíců),
 6. koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 4 strany formátu A4),
 7. souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnutých dokladů.

 

Upozornění: Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ve znění pozdějších předpisů (tzv. doplňkové hodnocení).