Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceZákladní informace k projektu OP VVV II

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice realizuje další projekt

 

V rámci Výzvy Šablony II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV  II) byl naší základní škole i mateřské škole schválen a podpořen částkou  781.240,- Kč projekt s názvem Vzdělávání v ZŠ a MŠ Nová Bystřice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015429. Tento projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů. Bude probíhat v období od 1. září 2019 do 31. července 2021.

Projekt je zaměřen na následující oblasti: osobnostně profesní rozvoj učitelů ZŠ a MŠ Nová Bystřice, společné vzdělávání dětí a žáků, vytvoření pracovní pozice chůvy v mateřské škole, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu doučování žáků základní školy a nově podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit v podobě projektových dnů nebo vzájemné spolupráce pedagogů ZŠ.

Základní škola i mateřská škola tím jasně ukazují směr svého dlouhodobého rozvoje, chtějí být školami kvalitními a moderními.
Prostřednictvím zapojení do aktivit projektu, které si základní škola i mateřská škola vybíraly z projektové nabídky, tzv. šablon, získají všichni učitelé a vychovatelé ZŠ a MŠ Nová Bystřice další vědomosti a dovednosti pro uplatňování nových metod v každodenní práci s dětmi a žáky, včetně těch s podpůrnými opatřeními. Účastníci projektu jsou nejen děti
a žáci, ale hlavně pedagogičtí pracovníci, kteří svou aktivní účastí na seminářích a školeních podporují myšlenku celoživotního vzdělávání.

Mezi nově vybrané šablony patří na základní i mateřské škole tzv. projektové dny. Tyto aktivity jsou určeny pro pedagogy a odborníky z praxe, kteří ve vzájemné spolupráci naplánují a realizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce čtyř vyučovacích hodin pro jednu třídu. Projekt je pro děti a žáky chápán jako komplexní pracovní úkol, při němž žáci/děti v základní i mateřské škole adekvátně svému věku, vědomostem
a dovednostem samostatně řeší určitý problém spjatý s životní realitou. Projekty mají podobu integrovaných témat, využívají mezipředmětových vztahů. Všichni se společně učí samostatnému řešení úkolů, vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti za svou roli v týmové práci, ale také práci s různými informačními zdroji. Projektové dny a projekty mají na ZŠ a MŠ Nová Bystřice svoji tradici, jsou vzdělávacími metodami rozvíjejícími tvořivost, aktivitu a fantazii. Věříme, že vstupem dalšího kvalifikovaného odborníka do prostředí školy rozšíříme žákům/dětem další informace z pestré palety profesí a zkusí si nové činnosti při splnění zadaného úkolu.