Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceProjekt pokračuje dalšími akcemi ... OP VVV I

Projekt Zvyšování úrovně vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004877, pokračuje dalšími akcemi.

Tento projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů.
Název vzdělávání: Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách – Ludmila Večerková, lektorka společného vzdělávání

Seminář týkající se společného vzdělávání v základních školách proběhl dne 28. 4. 2018
v budově ZŠ a MŠ Nová Bystřice a zúčastnil se ho celý pedagogický sbor. Jeho obsahem byly informace týkající se způsobu poskytování poradenských služeb na ZŠ a s tím spojené dokumenty, pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti, příklady dobré praxe – kazuistika – rozbor, práce s PLPP – plánem pedagogické podpory (kdy, jak, vyplnění, vyhodnocení)  - praktické ukázky, modelové situace. Dále se hovořilo o tom, jak správně probíhá fungující spolupráce s odbornými pracovišti (PPP, SPC). Lektorka je ředitelkou velké městské školy, a tak pro nás připravila burzu nápadů a postřehů z fungujícího prostředí. Seminář hodnotíme jako přínosný. Přinesl nám řadu informací o společném vzdělání a umožnil nám utřídit si ty, jež jsme již měli. Oslovily nás praktické ukázky a příklady dobré praxe.

Společné vzdělávání zavádíme do praxe na základě platné legislativy. Je to věc nová, jež s sebou přináší mnohé nejasnosti. K tomu, abychom je vyřešili, posloužil i tento seminář. Stanovili jsme si, kdy zpracovat PLPP, jaký je jeho obsah a jak s ním dále pracovat, aby byl živým dokumentem. Ujasnili jsme si pozici asistenta pedagoga a náplň jeho práce, pochopili jsme rozdíl mezi ním a osobním asistentem.

Název vzdělávání: Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Dne 21. 2. 2018 jsme se v naší mateřské škole podruhé setkaly s paní profesorkou Evou Svobodovou, s níž jsme probraly zásady přijetí dvouletých dětí do MŠ. Seznámily jsme se s psychosociálními podmínkami pro pobyt dvouletých dětí v MŠ a s jejich životosprávou. Poradila nám, jaké prostředí pro dvouleté děti v MŠ vytvořit. Pozornost byla také věnována hračkám, jelikož téměř všechny hračky ve školce jsou schváleny pro děti ve věku 3-7 let, dále jsme se zabývaly materiálním vybavením třídy. Získaly jsme mnoho inspirativních námětů pro činnosti s takto malými dětmi – rituály, práce s přírodninami, vodou atd. Poradily jsme se o režimu a rozčlenění dne (kratší řízená činnost, kratší pobyt venku, oběd dříve, pobyt na lůžku atd.) a nakonec jsme získaly námět, jak vytvořit u takto malých dětí pravidla společného soužití ve třídě. Opět jsme si vyzkoušely plno pohybových her, písniček, říkanek, které se pro dvouleté děti mohou stát pevným, ale „ srdíčkovým“ pravidlem. Také nám bylo doporučeno minimalizovat počet hraček. Toto doporučení se v praxi projevilo jako dobrá volba. Mladší děti teď lépe zvládají drobné úklidové práce.

Odpoledne prožité s paní profesorkou Svobodovou bylo pro nás všechny velmi milé
a inspirativní. Získaly jsme mnoho nových informací a zjistily, že vytvoření podmínek MŠ pro přijetí dvouletých dětí nebude vůbec snadné a že děti v tomto věku potřebují nejvíce své nejbližší – maminku. Od září následujícího školního roku budou naši MŠ navštěvovat děti mladší tří let, proto se domníváme, že toto další vzdělávání bylo velice přínosné a už se těšíme, jak si spoustu nových věcí vyzkoušíme v praxi.

Název vzdělávání: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)

Dne 23. 4. 2018 navštívily dvě učitelky MŠ z Nové Bystřice podruhé MŠ v Horní Pěně. Tentokrát se při jejich návštěvě zaměřily na práci školního asistenta, kterého využívají v této MŠ od září 2017. Pomáhá ve třídě „Pastelek“, což je třída předškolních dětí, ve které je zapsáno 25 dětí. Asistentka dopomáhá paním učitelkám celé dopoledne s přípravou pomůcek, kopíruje materiály, dohlíží na bezpečnost dětí – ve třídě při činnostech, ale i při pobytu venku, při přechodech na různé akce.  Individuálně se věnuje dětem s odkladem školní docházky – zde pracuje dle pokynů pí učitelek a doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Procvičuje s nimi pozornost, grafomotoriku, orientaci na ploše, v prostoru, matematickou představivost, slovní zásobu, pracuje také s PC programem atd. Paní učitelky si přítomnost asistenta ve třídě chválí, protože díky jeho asistenci, např. při řízených činnostech, dopomoci slabším dětem, pokud neudrží pozornost, je dítě přilákáno zpět k činnosti.
Prostřednictvím návštěvy získaly učitelky novobystřické MŠ nové náměty pro činnosti
s dětmi, básně, písně a pohybové hry, které si následující dny vyzkoušely ve svých třídách.

Bylo by dobré do budoucna zvážit možnost školního asistenta i v MŠ Nová Bystřice. Návštěva v hostitelské mateřské škole splnila všechna naše očekávání a těšíme se na další získávání nových podnětů do naší učitelské praxe.